Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0256
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0256.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0374
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0374.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0375
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0375.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0376
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0376.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0377
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0377.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0378
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0378.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0379
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0379.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0393
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0393.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0412
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0412.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0423
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0423.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0559
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0559.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0560
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0560.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0561
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0561.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0562
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0562.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0569
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0569.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0570
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0570.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0571
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0571.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0578
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0578.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0579
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0579.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0635
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0635.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0722
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0722.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0723
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0723.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0724
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0724.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0728
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0728.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0743
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0743.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0854
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0854.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0855
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0855.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0856
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0856.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0858
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0858.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0859
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0859.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0863
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0863.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0864
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0864.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0891
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0891.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0892
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0892.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0893
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0893.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0894
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0894.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0895
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0895.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0926
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto0926.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1049
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1049.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1055
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1055.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1056
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1056.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1072
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1072.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1073
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1073.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1074
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1074.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1077
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1077.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1078
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1078.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1083
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1083.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1085
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1085.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1101
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1101.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1115
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1115.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1116
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1116.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1117
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1117.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1118
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1118.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1119
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1119.jpg
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1121
Burkina Faso - Natale 2007- gennaio 2008 - progetto ouatara - foto1121.jpg